امیر نادمی

امیر نادمی

سرعت عمل پرسنل مارکت دی دبلیو جی در ارائه خدمات و پشتیبانی در کنار تخصص بالا در امر طراحی باعث شده پروژه های زیادی را با این تیم استارت کنیم و از این امر بسیار راضی و خشنود هستیم.

17

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.

توسط
تومان